“คริสเตียนอุ่นๆ” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง”คริสเตียนอุ่นๆ”

Comments are closed.