“การทรงเรียก(ทางพระวิญญาณ)” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“การทรงเรียก(ทางพระวิญญาณ)”

Comments are closed.