“ให้เรามองไปที่พระเยซูเสมอ” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “ให้เรามองไปที่พระเยซูเสมอ” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา


The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Comments are closed.