“ใช้เวลากับพระเจ้า” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ใช้เวลากับพระเจ้า”

Comments are closed.