“อย่าทำให้ผู้อื่นสะดุด” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “อย่าทำให้ผู้อื่นสะดุด”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.