เรื่อง “ความเชื่อเหนือความกลัว” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง “ความเชื่อเหนือความกลัว”

Comments are closed.