“เทศนาเรื่องวิญญาณ” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“เทศนาเรื่องวิญญาณ”

Comments are closed.