“เติบโตในพระคุณคืออะไร” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “เติบโตในพระคุณคืออะไร”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.