“อย่าเสียเวลา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล” เทศนาโดย อาจารย์ คมเอก กวินอัครฐิติ

องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์
คำเทศนา เรื่อง “อย่าเสียเวลา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล”
เทศนาโดย: อาจารย์ คมเอก กวินอัครฐิติ”
7 ธันวาคม 2563

Comments are closed.