“อย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในทางของพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “อย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในทางของพระเจ้า”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.