“รู้จักพระเยซู” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า:
คำเทศนา เรื่อง “รู้จักพระเยซู”
โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.