“ยึดพระวัจนะของพระเจ้าไว้” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

ที่ คริสตจักรเดอะเลิฟลี่ฟาร์มเพชรบูรณ์: คำเทศนา เรื่อง “ยึดพระวัจนะของพระเจ้าไว้” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา


The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Comments are closed.