“ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำ” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์
คำเทศนา เรื่อง “ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำ”
เทศนาโดย: ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
6 ธันวาคม 2563

Comments are closed.