“พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า:
คำเทศนา เรื่อง “พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า”
โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.