“พระเจ้าจะช่วยเรา แต่เราต้องทำส่วนของเราด้วย” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“พระเจ้าจะช่วยเรา แต่เราต้องทำส่วนของเราด้วย”

Comments are closed.