“ผู้นำฝ่ายวิญญาณ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ผู้นำฝ่ายวิญญาณ”
โดยองค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์

Comments are closed.