“ปีใหม่นี้เราจะทำอะไรดี” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “ปีใหม่นี้เราจะทำอะไรดี”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.