บรรยากาศค่าย “องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์” The Light of Christ.

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ ยอห์น 1:5

บรรยากาศค่าย
“องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์”
The Light of Christ.

“ให้เรารักษาไฟของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเรา ”

Comments are closed.