“ถูกนำภายในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” เทศนาโดย ศจ.รัชดาภา ฤกษ์มงคล

องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์
คำเทศนา เรื่อง “ถูกนำภายในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
เทศนาโดย: ศจ.รัชดาภา ฤกษ์มงคล”
6 ธันวาคม 2563

Comments are closed.