“คริสเตียนต้องมีความรับผิดชอบ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church
คริสตจักรความรักของพระเจ้า

เทศนาโดย
ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง “คริสเตียนต้องมีความรับผิดชอบ”

โดยองค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์

Comments are closed.