“ชีวิตใหม่โดยพระคริสต์” เทศนาโดย ศาสนาจารย์ ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

พันธกิจ จังหวัดน่าน
โดย ศาสนาจารย์ ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล
เทศนาเรื่อง “ชีวิตใหม่โดยพระคริสต์”

Comments are closed.