“ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านไปสู่ชัยชนะ” เทศนาโดย ศจ.จีน่า กุลเดชคุณา

องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์
คำเทศนา เรื่อง “ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านไปสู่ชัยชนะ”
เทศนาโดย: ศจ.จีน่า กุลเดชคุณา
5 ธันวาคม 2563

Comments are closed.