“ชีวิตคริสเตียนต้องยืดหยุ่นได้” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “ชีวิตคริสเตียนต้องยืดหยุ่นได้”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.