“จงขอบคุณพระเจ้าเสมอ” เทศนาโดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

คริสตจักรความรักของพระเจ้า:
คำเทศนา เรื่อง “จงขอบคุณพระเจ้าเสมอ”
โดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Comments are closed.