“ความไม่เป็นธรรม (ไม่แฟร์)” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ความไม่เป็นธรรม (ไม่แฟร์)

Comments are closed.