“ความชอบธรรม (ในสายพระเนตรของพระเจ้า)” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ความชอบธรรม (ในสายพระเนตรของพระเจ้า)”

Comments are closed.