“ครอบครัวของพระเจ้า” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

พันธกิจ จังหวัดน่าน
โดย อาจารย์วีระ กุลเดชคุณา
เทศนาเรื่อง “ครอบครัวของพระเจ้า”

Comments are closed.