“การเปลี่ยนแปลงแบบพระคัมภีร์” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงแบบพระคัมภีร์”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.