พิธีรับบัพติศมาในน้ำ สำหรับผู้เชื่อใหม่ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Comments are closed.