“การทรงเรียก(ทางพระวิญญาณ)” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

10Dec2017

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “การทรงเรียก(ทางพระวิญญาณ)”